ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

 Καταγγελία Σύμβασης Αορίστου Χρόνου

Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον εργοδότη, οπότε ονομάζεται και απόλυση, είτε από τον εργαζόμενο, οπότε μιλάμε για παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση. Με απόλυση ισοδυναμούν και περιπτώσεις κακής μεταχείρισης του εργαζομένου, που προσβάλλουν βάναυσα την τιμή, την υπόληψη και γενικά την προσωπικότητα του.

Αν ο εργαζόμενος υπογράψει το έγγραφο της καταγγελίας και λάβει την αποζημίωση μπορεί να προσβάλλει την απόλυσή του;

O εργαζόμενος αν δεν υπογράψει ότι έλαβε γνώση του εγγράφου της απόλυσης, απλώς δυσκολεύει την κατάσταση, γιατί τότε ο εργοδότης θα κοινοποιήσει το έγγραφο μέσω δικαστικού επιμελητή. Το γεγονός ότι, ο εργαζόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο της καταγγελίας ή την αποζημίωση, αν είναι δυνατόν προσθέτοντας την φράση πριν την υπογραφή του "με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου" δεν του στερεί το δικαίωμα να προσβάλει το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Σκόπιμο βέβαια είναι να προσέχει ο εργαζόμενος να μην υπάρχουν φράσεις άσχετες στο έγγραφο, όπως π.χ. αποδέχομαι την απόλυσή μου κ.ά. Αν στο έγγραφο υπάρχει ανάλογη φράση να μην υπογράψει.

Αποζημίωση Απόλυσης

Άρθρο 5 παρ.1 Ν.3198/55

Υπολογίστε την αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το μνημόνιο ΙΙΙ. Δείτε τα όρια που ενσωματώνονται και πόσο πραγματικά μειώνονται το καταβαλλόμενο ποσό.
Καταβάλλεται από 01-07-2019 στην τράπεζα. (Υ.Α. 26034/695/06-06-2019 ΑΔΑ: 78ΣΠ465Θ1Ω-ΣΔΒ)
 
Το μνημόνιο ισχύει πλέον ως νόμος (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012) από 12-11-2012.
Υπολογίστε μόνοι σας την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούστε. Στη συνέχεια συμβουλευτείτε τους πίνακες για χρήσιμες πληροφορίες.
Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικτό μισθό ή ημερομίσθιο.
(δηλαδή μην αφαιρέσετε τις κρατήσεις Ι.Κ.Α. εργαζομένου) Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και η φορολογία.


Πίνακας Αποζημίωσης Υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον Ν.2112/1920, σε συνδυασμό με τον Ν.3198/1955 & το Ν.3863/2010:


Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση
Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Ποσό αποζημιώσεως
Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
χρόνος προειδο­ποίησης
Ποσό αποζημιώσεως
Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
1 έτος συμπλ. έως 2 έτη
2 μηνών

  1 μήνας
1 μηνός

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη
2 μηνών

  2 μήνες
1 μηνός
4 έτη συμπλ.έως 5 έτη
3 μηνών
2 μήνες
1 1/2 μηνός
5 έτη συμπλ.έως 6 έτη
3 μηνών
3 μήνες
1 1/2 μηνός
6 έτη συμπλ.έως 8 έτη
4 μηνών
3 μήνες
2 μηνών
8 έτη συμπλ έως 10 έτη
5 μηνών
3 μήνες
2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα
6 μηνών
4 μήνες
3 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα
7 μηνών
4 μήνες
3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα
8 μηνών
4 μήνες
4 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα
9 μηνών
4 μήνες
4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα
10 μηνών
4 μήνες
5 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα
11 μηνών
4 μήνες
5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω
12 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ


Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ
17 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 1 μηνός
4 μήνες
6 μηνών
+ 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 2 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 3 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 4 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 5 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 6 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 7 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 8 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 9 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 10 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα
12 μηνών
+ 11 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
+ 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω
12 μηνών
+ 12 μηνών
4 μήνες
6 μηνών
6 μηνών
 

  • Στο σύνολο των μισθών της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 1/6.  Τέλος ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 6.283,2 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι, στην προκειμένη περίπτωση το ανωτέρω ποσό δεν προσαυξάνεται με την προσθήκη της αναλογίας των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, γιατί αυτό αποτελεί πλέον το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών για τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης. (άρθρο 5, παρ.1 Ν.3198/1955)
  • Για τον υπολογισμό της  αποζημίωσης από 12 μήνες συμπληρωμένοι έως και 16 έτη συμπληρωμένα λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.
Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και   αν   απολυθούν,   δικαιούται,   επιπλέον   αποζημίωση   που   αυξάνεται   κατά   ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα:

α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι εκείνος πουσυμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.

β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικώναποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000)Πίνακας Αποζημίωσης Εργατοτεχνιτών 

Όπως ισχύουν με την ΕΓΣΣΕ 2006-2007,άρθρο 3Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 έως 1 έτος
0 ημερομίσθια
1 έτος έως 2 έτη
7 ημερομίσθια μικτά + 1/6
2 έτη έως 5 έτη
15 ημερομίσθια μικτά + 1/6
5 έτη έως 10 έτη
30 ημερομίσθια μικτά + 1/6
10 έτη έως 15 έτη
60 ημερομίσθια μικτά + 1/6
15 έτη έως 20 έτη
100 ημερομίσθια μικτά + 1/6
20 έτη έως 25 έτη
120 ημερομίσθια μικτά + 1/6
25 έτη έως 30 έτη
145 ημερομίσθια μικτά + 1/6


30 έτη και άνω
165 ημερομίσθια μικτά + 1/6Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου